Planet

Hos MSC Cruises tror vi på, at krydstogter kan være bæredygtige. Fra at indføre renere brændstoffer i hele vores flåde til at producere ferskvand om bord, skubber vi grænserne for, hvad der er muligt på havet.

Dekarbonisering af vores maritime aktiviteter er et centralt element i vores bæredygtighedsstrategi. MSC Cruises har forpligtet sig til at opnå netto nul drivhusgasemissioner i 2050.

Modregning af skibes kulstofemissioner

Vi mener, at vi vil opfylde IMO-målet (International Maritime Organization) om en reduktion af kulstofintensiteten på 40 % i forhold til 2008-niveauerne i god tid inden den milepæl for 2030, som IMO har fastsat.

Da dekarbonisering af skibsoperationer er en af vores vigtigste prioriteter, er vores ambitiøse mål for at nå netto nul drivhusgasemissioner i 2050.

Modregning af skibes kulstofemissioner

Reducing Carbon Intensity | MSC Cruises

Energieffektivitet og avanceret skibsdesign

For hver ny skibsklasse, som vi udvikler, reviderer vi designet fuldstændigt for at opnå optimal effektivitet. Vi genovervejer skibets overordnede struktur, dæksplads, vægtfordeling, herunder skibets skrog, ror og bulbous bow, for at opnå optimal hydrodynamik, aerodynamik og maksimere energi- og brændstofeffektiviteten.

 

 

Reduktion af luftforurening
Vi har installeret hybride udstødningsgasrensningssystemer (EGCS) på 15 af vores krydstogtskibe, som reducerer SOx-emissionerne med 98 %, og selektive katalytiske reduktionssystemer på 6 skibe, som reducerer NOx med op til 85 %. 

 

 

Støj fra undervandsstråling

Vores nyeste støjsvage propeller og innovative skrogdesigns reducerer påvirkningen af livet i havet og øger gæsternes og besætningens komfort.

 

 

Vand er værdifuldt
Over 80 % af vores ferskvand produceres om bord. Beluftningsarmaturer reducerer forbruget med op til 2/3, og avancerede spildevandsrensningssystemer renser alt forbrugt vand. 

 

Affaldshåndtering
Vi holder affaldet på et minimum og adskiller papir, aluminium, glas, plastik og andre genanvendelige materialer med henblik på levering til specialiserede genanvendelsesfaciliteter i havnen 

 

Nye brændstoftyper
I 2022 har vi søsat MSC World Europa, vores første LNG-drevne skib. LNG eliminerer stort set svovloxider (SOx) og partikler i udstødningen, reducerer kvælstofoxider (NOx) med op til 85 % og CO2 med op til 25 %.

 

Maksimering af energieffektiviteten
Intelligente varme-, ventilations- og kølesystemer samt langtidsholdbar LED-belysning har bidraget til at reducere flådens CO2-intensitet med 34 % siden 2008.

 

Mulighed for strømforsyning fra land
11 af vores skibe kan nu tilsluttes landstrøm, hvilket potentielt gør det muligt at slukke for motorerne om bord, mens de ligger ved kaj

 

Avanceret analyse
Digitaliseringen giver os mulighed for at foregribe og afhjælpe ineffektivitet i systemer og udstyr og give besætningen specifik vejledning til forbedring af ydeevnen.

Smart HVAC (varme-, ventilations- og klimaanlæg)
Intelligent fordeling af varme og kold luft for at minimere den energi, der kræves for at holde gæster og besætning behagelige.

Varmegenvinding
Varmegenvindingssystemer giver mulighed for intelligent omfordeling af varme og kulde, hvor der er behov for det i hele skibet.s

 

Trimstabilisator
En softwareapplikation overvåger skibets stabilitet for at hjælpe dæksofficererne med at optimere skibets trimning - og dermed reducere brændstofforbruget.

 

Reduktion af luftmodstanden
Vores skibsskrog er belagt med højteknologisk maling, der bremser væksten af marine organismer og derved reducerer luftmodstanden og forbedrer energieffektiviteten. 

 

Ballastvandsbehandlingssystem
Alt ballastvand filtreres og UV-behandles, inden det udledes til søs, for at sikre, at transport af invasive arter forhindres. 

  

 

    Energieffektivitet og avanceret skibsdesign

    Advanced ship design | MSC Cruises

    I spidsen for energiomstillingen

    Ny teknologi og brændstoffer med lavt kulstofindhold er grundlæggende for vores strategi for kulstofreduktion. I juni 2023 leverer vi MSC Euribia, et af vores nyeste skibe og et af de mest miljøvenlige skibe på havet. MSC Euribia drives af flydende naturgas (LNG). LNG gør det muligt for at reducere CO2e-udledningen af drivhusgasser med op til 20 % og stort set eliminere svovloxider og fine partikler, samtidig med at kvælstofoxiderne reduceres med op til 85 %. Vores næste skibe, der drives af LNG, bliver MSC World America (2025).

     

    Vi samarbejder også med teknologi- og energileverandører om at støtte og afprøve innovative teknologier og anvende vedvarende brændstoffer for at reducere vores emissioner yderligere.

    I spidsen for energiomstillingen

    MSC World Europa | MSC Cruises

    Forbedring af kvaliteten af skibsemissioner

    I dag er 15 ud af 22 MSC Cruises-skibe udstyret med EGCS-systemer (Exhaust Gas Cleaning Systems), der reducerer svovlindholdet i skibsemissionerne med 98 %.

     

    Vores hybride EGCS kan fungere i et åbent eller lukket kredsløb, så vaskevand kan opsamles i opbevaringstanke for at undgå direkte udledning i havne eller andre følsomme områder.

     

    6 af vores skibe er udstyret med et SCR-system (selektiv katalytisk reduktion), som i høj grad reducerer kvælstofoxider (NOx) fra skibets udstødning og omdanner dem til uskadeligt kvælstof og vand ved hjælp af avanceret aktiv emissionskontrolteknologi. SCR-systemer vil blive monteret på alle fremtidige skibe.

     

    12 af vores skibe, herunder alle vores nye skibe, er blevet udstyret med mulighed for strømforsyning fra land. Dette gør det muligt at slukke for motorerne om bord og dermed reducere emissionerne. Vi er forpligtet til at anvende disse systemer, når der er landstrøm til rådighed.

    Forbedring af kvaliteten af skibsemissioner

    Improving Air Quality | MSC Cruises

    Ferskvand

    Vores skibe er udstyret med de nyeste ferskvandsproduktionsanlæg, og 80 % af alt ferskvand, der bruges om bord, produceres fra havet ved hjælp af afsaltningsteknologi. Det betyder, at vi minimerer brugen af denne dyrebare ressource fra destinationer på land, hvor der kan være mangel på ferskvand. På vores newset-skibe producerer vi selv op til 3 millioner liter hver dag, hvilket svarer til en olympisk svømmehal!

     

    Med det ferskvand, der produceres om bord, laver vi endda vores egen øl. Vores mikrobryggeri på MSC World Europa bruger ferskvand, der produceres om bord af havvand, så vi sparer ikke kun vand, men vi transporterer også mindre øl om bord på vores skibe og håndterer mindre affald, f.eks. øldåser og flasker.

    Ferskvand

    Water preservation | MSC Cruises

    Reduktion af støj

    Vores skibe er designet til at reducere støjen under vandoverfladen og dermed minimere støj og vibrationer, der kan påvirke vandpattedyr. Støjreduktionen opnås på forskellige niveauer. Der bruges mange kræfter på at studere og perfektionere skibets skrogdesign, hydrodynamik og fremdriftssystem.

     

    Gennem omfattende test og simuleringer med vores skibsbygningspartnere er vi afhængige af optimerede skrogdesigns, der minimerer modstanden, når de bevæger sig gennem vandet. Mindre "modstand" betyder en mere jævn bevægelse gennem vandet og mindre støj. Isolering af potentielt støjende udstyr såsom motorer og generatorer om bord på skibet vil også have en positiv indvirkning på reduktionen af støjen under vandet.

     

    Vi reducerer også støjen takket være vores propel, som er udstyret med et luftsmøresystem, der afbalancerer trykket omkring propellen. Når skibet bevæger sig gennem vandet, skaber propelbladene lavt tryk, og boblesystemet er i stand til at udligne dette og dermed reducere støjen.

    Reduktion af støj

    Reducing noise | MSC Cruises

    Energibesparelser om bord

    Vores skibe er udstyret med energieffektiv LED-belysning. De LED-pærer, vi bruger på vores skibe, er op til 75 % mere effektive end traditionelle pærer og holder mindst 7 gange længere.

     

    Varmegenvindingssystemer giver mulighed for intelligent omfordeling af varme og kulde, hvor der er behov for det i hele skibet. Vi sikrer især, at spildvarmen fra motorerne ikke går til spilde, men bruges til at opvarme vaskevand og til at generere ferskvand fra havvand gennem fordampning.

     

    Desuden indsamler vores skibe tusindvis af forskellige datasæt og sender dem løbende til vores eksperthold i land. Vi bruger disse data til bedre at forstå, hvordan vi arbejder, og til at forbedre effektiviteten på alle områder af vores drift.

    Energibesparelser om bord

    Saving energy on board | MSC Cruises

    Behandling af ballastvand

    En af udfordringerne ved at drive et krydstogtskib er at holde vægt, tyngdepunkt og stabilitetskrav afbalanceret og ensartet under hele rejsen. For at hjælpe os med at gøre dette findes der tanke fordelt i den nederste del af skibet, som kan fyldes med havvand for at fungere som ballast.

     

    Videnskabelige undersøgelser har i årenes løb vist, at denne praksis har gjort det muligt at transportere bakterier, mikrober, små hvirvelløse dyr, larver og andre mikroorganismer fra et sted til et andet rundt om i verden, hvilket potentielt kan true lokale økosystemer.

     

    For at forhindre dette og for at overholde strenge internationale regler er alle vores skibe udstyret med et system til behandling af ballastvand, som opfylder de standarder, der er fastsat af FN's internationale styrende organ, Den Internationale Søfartsorganisation (IMO). Dette system beskytter mod ufrivillig indførsel af invasive marine arter. I 2022 blev 100 % af ballastvandet filtreret og UV-behandlet, inden det blev udledt til søs.

    Behandling af ballastvand

    Ballast Water Treatment | MSC Cruises

    Renere vand

    Det meste af det vand, der bruges på vores skibe, produceres om bord med højeffektive systemer, der producerer rent ferskvand fra havvand. Vi holder havet, som det skal være: rent. Alt det vand, der bruges om bord på vores skibe, behandles og renses efter fremragende internationale standarder, inden det ledes tilbage i havet. Alle vores skibe er udstyret med spildevandsbehandlingssystemer, der er designet og vedligeholdt efter de højeste standarder - endda højere end mange anlæg på land.

     

    Desuden analyseres det rensede spildevand også regelmæssigt af et akkrediteret tredjepartslaboratorium for at sikre, at de krævede standarder til enhver tid overholdes eller endda overskrides.

    Renere vand

    Cleaner water | MSC Cruises

    Beskyttelse af dyrelivet

    MSC Cruises har forpligtet sig til at støtte sundheden i vores oceaner. Efter drøftelser med Den Internationale Fond for Dyrevelfærd (IFAW), Pelagos Cetacean Research Institute, OceanCare og WWF Grækenland blev vi i 2022 enige om at omdirigere vores skibe på den græske vestkyst for at reducere risikoen for kollisioner med truede kaskelothvaler i Middelhavet.

    Desuden har vi i 2023 indgået et samarbejde med den velgørende havbevarelsesorganisation ORCA om at levere et omfattende program til afbødning af skibsangreb for rederiets dæksofficerer for at reducere sandsynligheden for kollisioner med hvaler, delfiner og marsvin i verdenshavene.

    Beskyttelse af dyrelivet

    Comitted to protect wildlife | MSC Cruises

    Håndtering af fast affald

    Alle vores skibe er udstyret med omfattende faciliteter til håndtering og genbrug af fast affald.

    Alt organisk affald samt genanvendelige engangsartikler, herunder plastik, metal, papir og glas, indsamles og sorteres af specialuddannede affaldshåndteringsmedarbejdere. Affaldet komprimeres, sorteres eller forbrændes, og restaffaldet leveres omhyggeligt til særlige havnefaciliteter.

     

    Uddannelse af vores besætningsmedlemmer, ikke kun i at håndtere affald, men også i at forstå vigtigheden af affaldshåndtering, er en central del af vores arbejde. Vores besætningsmedlemmer modtager løbende uddannelse for at sikre, at de er ajour med de højeste standarder og kan informere vores gæster om behovet for at sortere og genbruge.


    Den miljøansvarlige på hvert skib er ansvarlig for at sikre, at affaldshåndteringsprotokollerne følges

    Håndtering af fast affald

    Solid Waste Management | MSC Cruises

    BÆREDYGTIGHEDSRAPPORTER

    Vores bæredygtighedsprogram er organiseret omkring fire centrale søjler: Planet, People, Place og Procurement.

    Se vores bæredygtighedsrapporter og find ud af, hvad vi gør for at opnå bæredygtige krydstogter.