BOOKINGVILKÅR OG BETINGELSER

BOOKINGVILKÅR

GENERELLE BOOKINGVILKÅR OG BETINGELSER
GENERELLE BOOKINGVILKÅR OG BETINGELSER

DISSE VILKÅR OG BETINGELSER GÆLDER FOR DIN FERIEPAKKE. LÆS DEM GRUNDIGT IGENNEM, DA DU VIL VÆRE BUNDET AF DEM.

Alle pakkerejser i selskabets brochure og/eller på den officielle hjemmeside er udbudt til salg af MSC Cruises S.A., herefter benævnt ”selskabet”.
I disse Bookingvilkår og -betingelser benyttes følgende udtryk med de nedenfor anførte betydninger.

”Booking” betyder den henvendelse, passageren foretager for at indgå en aftale med selskabet.

"Bookingvilkår og -betingelser" betyder de vilkår og betingelser og de oplysninger, der er angivet i den relevante selskabsbrochure, den officielle hjemmeside og/eller anden information, der udgør de udtrykkelige vilkår i din aftale med selskabet.

”Befordrer” betyder den juridiske enhed, der har påtaget sig forpligtelsen til at befordre passageren fra et sted til et andet som anført i krydstogtbilletten, flybilletten eller anden billet udstedt til anden relevant transport, og som angives i sådanne dokumenter som "befordrer".

"Selskab" betyder MSC Cruises S.A. med registreringsadressen 40, Eugene Pittard, CH-1206 Genève, Schweiz, som arrangerer pakkerejser og sælger dem eller udbyder dem til salg enten direkte eller gennem salgsrepræsentanter.

”Transportbetingelser" betyder de vilkår og betingelser, som gælder for Befordrers transport til lands, til vands eller i luften. Transportbetingelserne kan henvise til lovbestemmelser i befordrers hjemland og/eller til internationale konventioner, som kan begrænse eller udelukke befordrers ansvar. Passageren kan på forespørgsel få en kopi af transportbetingelserne for enhver befordrer.

”Aftale” betyder den aftale, der er indgået mellem selskabet og passageren om den relevante pakkerejse, som er dokumenteret gennem udstedelse af en bekræftelsesfaktura sendt af selskabet eller dets salgsrepræsentant til passageren.

"Krydstogt" betyder transport til vands og ophold om bord på et MSC Cruise-skib (som beskrevet i det relevante selskabs brochure, offentlige hjemmeside eller anden dokumentation produceret til eller på vegne af selskabet), som - hvis ikke købt med før- eller efter krydstogtsservices - i sig selv kan betragtes som en pakkerejse.

”Handicappet person" eller "person med nedsat mobilitet" betyder enhver person, hvis mobilitet under transport er reduceret som følge af ethvert fysisk handicap (sensorisk eller motorisk, permanent eller midlertidigt), intellektuelt eller psykosocialt handicap eller nedsættelse (også hvor sådanne tilstande er indtrådt som følge af alder), og hvis situation kræver speciel behandling og tilpasning til vedkommendes specifikke behov i forhold til den service, der sædvanligvis tilbydes alle passagerer.

"Uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder" betyder en uforudsigelig og uberegnelig hændelse uden for befordrerens eller selskabets kontrol som f.eks. naturkatastrofer (såsom oversvømmelse, jordskælv, storm, orkan eller andre naturkatastrofer), krig, invasion, handlinger fra fjendtlige nationer, fjendtligheder (uanset om en krig er erklæret), borgerkrig, oprør, revolution, opstand, militær eller kupmagers magtovertagelse eller konfiskation, terroristhandlinger, optøjer, civile uroligheder, arbejdsgiverkonflikt, natur- og atomulykker, brand, epidemier, sygdomsrisici, nationalisering, regeringssanktioner, blokade, embargo, arbejdskampe, strejke, lockout eller afbrydelse af eller manglende elektricitet eller telefontjeneste og/eller enhver uforudset teknisk fejl inden for transportsektoren inklusiv ændringer som følge af flytning/ændring af flytidspunkter, lukkede eller overfyldte lufthavne eller havne.

"Pakkerejse" betyder krydstogtet i kombination med eventuel flyrejse (-r) og/eller eventuelle indkvarteringsarrangementer forud for eller efter et krydstogt. Det omfatter ikke udflugter i land eller shuttle-ydelser, som ikke udgør en del af den samlede pakkepris.


"Hotelservicegebyret" er obligatorisk og er integreret i den totale pris. Hotelserviceafgiften gælder ikke for børn under 2 år på tidspunktet for krydstogtets afgangsdato.

”Den officielle hjemmeside” betyder de tilknyttede websider, dokumenter og hyperlinks, der findes på domænet www.msccruises.dk.

"Passager" betyder samtlige personer, herunder mindreårige, hvis navn er angivet i bookingbekræftelsen eller på fakturaen eller en billet udstedt af selskabet.

"Salgsrepræsentant" betyder den person eller det rejsebureau, som sælger eller udbyder den pakkerejse, der er sammensat af selskabet, på egne eller på vegne af selskabet.

"Udflugt i land" betyder enhver udflugt, tur eller aktivitet på land, der ikke indgår som en del af all-inclusive-prisen for pakkerejsen, og som selskabet udbyder til salg om bord på dets skibe.

"World Cruise" betyder det af selskabet planlagte krydstogt jorden rundt, som sælges som en enkel pakkerejse. World Cruise skal, i alle relevante henseender, altid betragtes som en hel og uadskillelig pakkerejse. Alle bestemmelser og referencer til et krydstogt og/eller pakkerejse inkluderer og gælder på samme måde for en World Cruise, medmindre andet er anført. Henvisninger

VILKÅR OG BETINGELSER