MSC Cruises and Formula 1®
TERMS AND CONDITIONS

Dette er de vilkår og betingelser, som udelukkende gælder for MSC Cruises og Formula 1® reservationer. Læs dem venligst omhyggeligt, da du er bundet af dem.

 

Hent vilkår og betingelser for MSC Cruises og Formula 1®

Bookingvilkår

Dette er de vilkår og betingelser, der gælder for din feriepakke. Læs dem venligst omhyggeligt, da du er bundet af dem.

 

Hent generelle bookingvilkår og -betingelser som PDF

Definitioner

Alle pakkerejser i selskabets brochure og/eller på den officielle hjemmeside er udbudt til salg af MSC Cruises S.A., herefter benævnt ”selskabet”.
 
I disse Bookingvilkår og -betingelser benyttes følgende udtryk med de nedenfor anførte betydninger.

 

 • ”Booking” betyder den henvendelse, passageren foretager for at indgå en aftale med selskabet.

 • "Bookingvilkår og -betingelser" betyder de vilkår og betingelser og de oplysninger, der er angivet i den relevante selskabsbrochure, den officielle hjemmeside og/eller anden information, der udgør de udtrykkelige vilkår i din aftale med selskabet.

 • ”Befordrer” betyder den juridiske enhed, der har påtaget sig forpligtelsen til at befordre passageren fra et sted til et andet som anført i krydstogtbilletten, flybilletten eller anden billet udstedt til anden relevant transport, og som angives i sådanne dokumenter som "befordrer".

 • "Selskab" betyder MSC Cruises S.A. med registreringsadressen 16, Eugene Pittard, CH- 1206 Genève, Schweiz, som arrangerer pakkerejser og sælger dem eller udbyder dem til salg enten direkte eller gennem salgsrepræsentanter.

 • ”Transportbetingelser" betyder de vilkår og betingelser, som gælder for Befordrers transport til lands, til vands eller i luften. Transportbetingelserne kan henvise til lovbestemmelser i befordrers hjemland og/eller til internationale konventioner, som kan begrænse eller udelukke befordrers ansvar. Passageren kan på forespørgsel få en kopi af transportbetingelserne for enhver befordrer.

 • ”Aftale” betyder den aftale, der er indgået mellem selskabet og passageren om den relevante pakkerejse, som er dokumenteret gennem udstedelse af en bekræftelsesfaktura sendt af selskabet eller dets salgsrepræsentant til passageren.

 • "Krydstogt" betyder transport til vands og ophold om bord på et MSC Cruise-skib (som beskrevet i det relevante selskabs brochure, offentlige hjemmeside eller anden dokumentation produceret til eller på vegne af selskabet), som - hvis ikke købt med før- eller efter krydstogtsservices - i sig selv kan betragtes som en pakkerejse.

 • ”Handicappet person" eller "person med nedsat mobilitet" betyder enhver person, hvis mobilitet under transport er reduceret som følge af ethvert fysisk handicap (sensorisk eller motorisk, permanent eller midlertidigt), intellektuelt eller psykosocialt handicap eller nedsættelse (også hvor sådanne tilstande er indtrådt som følge af alder), og hvis situation kræver speciel behandling og tilpasning til vedkommendes specifikke behov i forhold til den service, der sædvanligvis tilbydes alle passagerer.

 • "Uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder" betyder en uforudsigelig og uberegnelig hændelse uden for befordrerens eller selskabets kontrol som f.eks. naturkatastrofer (såsom oversvømmelse, jordskælv, storm, orkan eller andre naturkatastrofer), krig, invasion, handlinger fra fjendtlige nationer, fjendtligheder (uanset om en krig er erklæret), borgerkrig, oprør, revolution, opstand, militær eller kupmagers magtovertagelse eller konfiskation, terroristhandlinger, optøjer, civile uroligheder, arbejdsgiverkonflikt, natur- og atomulykker, brand, epidemier, sygdomsrisici, nationalisering, regeringssanktioner, blokade, embargo, arbejdskampe, strejke, lockout eller afbrydelse af eller manglende elektricitet eller telefontjeneste og/eller enhver uforudset teknisk fejl inden for transportsektoren inklusiv ændringer som følge af flytning/ændring af flytidspunkter, lukkede eller overfyldte lufthavne eller havne.

 • ”Combined Tour” betyder kombinationen af to eller flere krydstogter forudarranget af selskabet og tilbudt til salg som en samlet pakkerejse. I enhver henseende skal en Combined Tour anses for at være en hel og uadskillelig pakkerejse. Alle bestemmelser og referencer til et krydstogt eller en pakkerejse skal – med mindre andet er anført – omfatte og være tilsvarende gældende for en Combined Tour. Henvisninger til priser er en henvisning til den samlede pris for en Combined Tour.

 • "Pakkerejse" betyder krydstogtet i kombination med eventuel flyrejse (-r) og/eller eventuelle indkvarteringsarrangementer forud for eller efter et krydstogt. Det omfatter ikke udflugter i land eller shuttle-ydelser, som ikke udgør en del af den samlede pakkepris.

 • ”Den officielle hjemmeside” betyder de tilknyttede websider, dokumenter og hyperlinks, der findes på domænet www.msccruises.dk.

 • "Passager" betyder samtlige personer, herunder mindreårige, hvis navn er angivet i bookingbekræftelsen eller på fakturaen eller en billet udstedt af selskabet.

 • "Salgsrepræsentant" betyder den person eller det rejsebureau, som sælger eller udbyder den pakkerejse, der er sammensat af selskabet, på egne eller på vegne af selskabet.

 • "Udflugt i land" betyder enhver udflugt, tur eller aktivitet på land, der ikke indgår som en del af all-inclusive-prisen for pakkerejsen, og som selskabet udbyder til salg om bord på dets skibe.

 • "World Cruise" betyder det af selskabet planlagte krydstogt jorden rundt, som sælges som en enkel pakkerejse. World Cruise skal, i alle relevante henseender, altid betragtes som en hel og uadskillelig pakkerejse. Alle bestemmelser og referencer til et krydstogt og/eller pakkerejse inkluderer og gælder på samme måde for en World Cruise, medmindre andet er anført. Henvisninger til pris er henvisninger til den samlede pris, der er betalt for World Cruise'n.

1. Fremgangsmåde ved booking og depositum

1.1 Booking af et krydstogt kan alene ske ved kontakt med selskabet eller ved en af selskabet autoriseret salgsagent eller repræsentant.

1.2 Ved bookingen af pakkerejsen indestår den person som foretager bookingen for at have den fornødne fuldmagt fra de øvrige personer, der er angivet i bookinganmodningen og på fakturaen og på disse personers vegne derved har accepteret at være bundet af rejse- og aftalevilkårene.

1.3 Passageren skal betale et depositum på 20% af rejsens pris. Passagerer som vælger at bestille flyrejse og/eller afbestillingsbeskyttelse som tillæg til krydstogtet (pakke) skal betale hele tillæggets pris, som ikke er refunderbart, samtidig med bestillningen. For bestilling af World Cruise skal passageren betale et ikke-refunderbart depositum svarende til 15 % af prisen for pakken inden 7 kalenderdage, der starter meddatoen for bekræftelse af bookingen.

1.4 Bookingen færdiggøres og aftalen træder først i kraft når selskabet har accepteret bookingen ved at sende en bookingbekræftelse til passageren eller passagerens salgsrepræsentant.


1.5 Hotellservicegebyr/drikkepenge er obligatorisk og ikke inkluderet i krydstogtprisen, men er en del af rejsens samlede pris og skal betales inden afgang. Hotelleservicegebyr/drikkepenge går til personalet og gør det muligt at opretholde de højeste standarder for alle rejsende. Gebyret beregnes ud fra rejseplanen og antal overnatninger. Klik her på linket "mer informasjon" for at se det beløb, der gælder for dit krydstogt. Der opkræves ikke gebyr for børn, som er under 2 år på afrejsedagen.

2. Aftale

2.1 Enhver pakkerejse er betinget af udbuddet på tidspunktet for bookingen. Aftalen træder ikke i kraft før enten depositum eller det fulde beløb (iht. disse Bookingvilkår og -betingelser) er betalt og bekræftelsesfaktura er sendt til passageren.

 

2.2 Det fulde beløb skal altid være modtaget senest 65 dage før den planlagte afrejse. For nybookinger på World Cruise skal hele den aftalte pris betales senest 90 dage før den planlagte afrejse.

 

2.3 Hvis bookinganmodningen er foretaget inden for 65 dage (90 dage før World Cruise) før den planlagte afrejse, skal det fulde beløb betales ved bookingen.

 

2.4 Hvis en passager undlader at betale det skyldige beløb senest 65 dage før afrejse (90 dage før World Cruise), har selskabet ret til at annullere bookingen uden varsel og pålægge afbestillingsgebyrer i overensstemmelse med pkt. 13 nedenfor, uanset om pakkerejsen sælges til anden side.

3. Priser og prisgaranti

3.1 Der kan ikke ske ændringer i pakkerejsens pris inden for 20 dage før den planlagte afrejse eller når den fulde betaling er modtaget af selskabet.

 

3.2 Selskabet forbeholder sig til enhver tid forud for det i pkt. 3.1 nævnte tidspunkt ret til at foretage ændringer i den aftalte rejses pris for at tage hensyn til udsving i:

 

a) flytransportomkostninger
b) omkostninger til brændstof til skibets drift
c) Dafgifter, skatter eller gebyrer, der opkræves for tjenesteydelser, som f.eks. ombordstignings- eller landgangs-/udstigningsgebyrer i havne eller lufthavne.
d) Valutakurser, der er relevante for feriepakken

 

Variationer kan ske opad eller nedad. For punkt a) vil enhver ændring af pakkeprisen være lig med det nøjagtige ekstra beløb opkrævet af flyselskabet. For punkt b) vil enhver ændring i pakkeprisen være lig med 0,33% af prisen for krydstogtet for hver dollar som brændstofprisen pr. tønde er steget (NYMEX-indekset) dollar. For punkt c) vil enhver ændring af pakkerejseprisen være lig med afgifternes fulde beløb.
Selskapet forbeholder seg også retten til å endre den avtalte prisen hvis det er rimelig grunn til å anta og/eller forutse at prisen var feil på bestillingstidspunktet. Passasjeren har i såfall rett til å ombestille til ny, korrigert pris eller avbestille kostnadsfritt.

 

3.3 Virksomheden forbeholder sig endvidere ret til at ændre den aftalte pris, hvis den klart kan accepteres og/eller forudses, ud fra en rimelig antagelse om, at prisen var forkert på reservationstidspunktet. Passageren kan derefter ombooke til en ny korrigeret pris eller afbestille gratis.

 

3.4 Såfremt stigningen udgør mere end 8 % af den aftalte samlede pris for Feriepakken, har Passageren ret til at hæve aftalen og få det fulde beløb tilbagebetalt. Sådan tilbagebetaling omfatter ikke betalte forsikringspræmier, da sådanne aldrig refunderes.

 

3.5 For at bevare sin ret til at annullere krydstogtet eller pakken skal Passageren skriftligt underrette Selskabet inden for 10 dage efter modtagelsen af meddelelsen om prisstigning

4. Forsikring

4.1 Selskabet anbefaler alle passagerer at tegne en forsikring, der i tilstrækkelig grad dækker passagerne i tilfælde af annullering, lægehjælp og udgifter, tab af og/eller beskadigelse af bagage i forbindelse med pakkerejsen, fra det tidspunkt, hvor aftalen er blevet bekræftet som værende indgået, til slutningen af pakkerejsen.

5. Pas og Visa

5.1 Passagerer skal være i besiddelse af gyldige pas til hele pakkerejsens varighed og passets udløbsdato skal være mindst 6 måneder efter hjemkomstdatoen. Visse lande kræver maskinlæsbare pas og pas med digitalt foto, i særdeleshed Rusland og USA.

 

5.2 Selskabet er ikke ansvarlig for fremskaffelse af visa for passagerer, dette er den enkelte passagers ansvar. Det er passagerens ansvar at bekræfte, at vedkommendes pas, visa eller andre rejsedokumenter accepteres i de lande, hvor rejsepakken anvendes. Det anbefales på det kraftigste, at passagerne tjekker alle de juridiske krav, der gælder for udlandsrejser og i de forskellige havne, herunder krav til visa, paskontrol, told og sundhedstilstand.
5.3 Passagerer under 18 år (eller under 21 år for amerikanske passagerer eller passagerer, der går ombord på et amerikansk krydstogt) skal rejse med deres forældre eller værger. Hvis en af barnets forældre ikke er med på krydstogtet, kræves et skriftligt certifikat ved reservationen i overensstemmelse med det land, hvor barnet er bosat, fra den ikke-tilstedeværende forælder, som giver barnet ret til at rejse.

 

5.4 Hvis den mindreårige rejser med passagerer, der ikke er dens forældre eller værger, kræver Selskabet ved reservationen et dokument underskrevet af sine forældre eller værger, som godkender en person, der er ansvarlig for den mindreårige i overensstemmelse med Selskabets politik.

6. Egnethed til rejse

 

6.1 Sikkerheden for alle passagerer er af afgørende betydning for selskabet og alle passagerer garanterer, at de er egnede til rejse med skib (og evt. med fly) og at deres opførsel eller tilstand under rejsen ikke vil nedsætte sikkerheden eller komforten for skib eller fly og andre passagerer, og at de kan medtages sikkert i henhold til gældende sikkerhedskrav som fastlagt ved international EU- eller national lovgivning.

6.2 Enhver passager med en tilstand, der kan have indflydelse på egnetheden til at rejse med skib under hensyntagen til rejseplanen skal informere selskabet herom ved bookingen og fremsende en lægeerklæring forud for bookingen.

6.3 Under alle omstændigheder kan selskabet og/eller befordreren - efter eget skøn - kræve, at passageren fremviser lægeerklæringer, der bekræfter vedkommendes egnethed til at rejse.

 

6.4 Gravide anmodes om at rådføre sig med en læge før rejsen, og skal, uanset stadiet for graviditeten, indhente en lægeerklæring, som bekræfter deres egnethed til at rejse om bord på skibet under hensyntagen til den specifikke rejseplan.

6.5 Selskabet og/eller befordrerne har ikke tilstrækkelige medicinske faciliteter eller udstyr til en fødsel om bord på nogen af deres krydstogtskibe. Selskabet kan ikke godkende en booking og befordreren kan ikke medtage en passager, som er gravid i 24. uge eller mere ved krydstogtets afslutning.

6.6 Selskabet og befordreren forbeholder sig udtrykkelig ret til at afvise ret til ombordstigning for enhver passager, som synes at være i et fremskredet graviditetsstadie eller som ikke indleverer lægeerklæringen som anført ovenfor i pkt. 6.4, og har intet ansvar med hensyn til en sådan afvisning.

6.7 IHvis en passager har foretaget en booking, og vedkommende på tidspunktet for bookingen ikke havde kendskab til og ikke med rimelighed kunne forventes at have kendskab til, at hendes graviditet var så fremskreden, at hun ville komme til at overskride tidsgrænsen anført ovenfor i pkt. 6.5, vil selskabet tilbyde passageren at booke et andet krydstogt fra selskabets brochure og/eller fra den offentlige hjemmeside af samme kvalitet som anført ovenfor, hvis det er muligt; eller at afbestille og få refunderet det fuldt indbetalte beløb betalt af denne passager for enhver afbestillingen af bookingen, såfremt afbestillingen sker med det samme den pågældende passager bliver bevidst om sin tilstand. Refusion omfatter ikke betalte forsikringspræmier og flyrejser, der ikke på nogen måde kan refunderes.

6.8 Hvis befordreren, kaptajnen eller skibets læge skønner, at en passager af en eller anden årsag ikke er egnet til at rejse, med sandsynlighed kan være til fare for sikkerhed eller med sandsynlighed vil blive nægtet tilladelse til at gå i land i en havn eller med sandsynlighed vil påføre befordreren ansvar for underhold, støtte eller hjemsendelse, har kaptajnen ret til at afvise at lade passageren gå om bord eller sætte passageren i land i en hvilken som helst havn eller overføre passageren til en anden køjeplads eller kahyt. Lægen om bord har ret til at yde førstehjælp og give medikamenter, terapi eller anden medicinsk behandling og/eller indlægge og/eller indlåse passageren på skibets hospital eller anden lignende facilitet, hvis lægen finder en sådan foranstaltning påkrævet og dette støttes af kaptajnsmyndigheden. Nægter passageren at samarbejde i forbindelse med en sådan behandling, kan det medføre at passageren sættes i land i en hvilken som helst havn, om nødvendigt med assistance fra det lokale politi eller anden kompetent myndighed, og hverken selskabet eller befordreren kan pålægges ansvar for tab, udgifter eller kompensation til passageren.

6.9 Hvor en passager er nægtet adgang om bord som følge af manglende egnethed til rejsen, har hverken selskabet eller befordreren noget ansvar over for passageren.

7. Handicappede passagerer og passagerer med nedsat mobilitet

7.1 Selskabets og befordrerens prioritet er altid komforten og sikkerheden for dets passagerer og for at sikre dette bedes passageren på bookingtidspunktet om at give så mange oplysninger som muligt om nedenstående emner, så selskabet og befordreren kan overveje forpligtelsen til at medtage passageren på en sikker eller operationelt forsvarlig måde, med hensyntagen til ethvert problem relateret til skibets indretning eller havnes infrastruktur og udstyr, herunder havneterminaler, der kan umuliggøre ombordstigning, afgang eller transport af passagerer, der kan have en virkning på passagerers sikkerhed og komfort.

 

7.2 Passageren bedes afgive fulde oplysninger på bookingtidspunktet:

 

a) hvis passageren er dårlig, svagelig, er handicappet eller har nedsat mobilitet

b) hvis passageren har brug for en speciel handicapvenlig kahyt, da der er et begrænset antal af disse til rådighed og fordi selskabet ønsker at indkvartere passageren, så vidt muligt, så denne er komfortabel og sikker under sit krydstogt

c) hvis passageren har specielle krav til siddepladser

d) hvis passageren har behov for at tage medicinsk udstyr om bord

e) hvis passageren har behov for at medtage en anerkendt førerhund om bord på skibet (bemærk venligst at førerhunde er underlagt nationale lovgivninger).

 

7.3 Hvis selskabet og/eller befordreren anser det som strengt nødvendigt for passagerens sikkerhed og komfort og for at sikre passagerens fulde udbytte af krydstogtet, kan det kræve, at en handicappet passager eller passager med nedsat mobilitet ledsages af en anden person, der er i stand til at levere assistance som krævet af den handicappede passager eller passager med nedsat mobilitet. Dette krav er alene baseret på selskabets og/eller befordrerens vurdering af passagerens behov ud fra sikkerhed og kan variere fra skib til skib og/eller rejserute til rejserute. En passager, der er kørestolsbruger, skal medbringe sin egen sammenklappelige kørestol i standardstørrelse under hele pakkerejsen og kan også blive anmodet om at være ledsaget af en rejsefælle, der er rask og i stand til at hjælpe passageren.

 

7.4 Hvis passageren har særlige tilstande, handicap eller reduceret mobilitet, der kræver personlig pleje eller overvågning, skal denne personlige pleje eller overvågning organiseres af passageren og for dennes egen regning. Skibet er ikke i stand til at levere aflastningsydelser, individuel personlig pleje eller overvågning eller nogen anden form for pleje af fysisk eller psykiatrisk eller anden tilstand.

 

7.5 Hvis selskabet og/eller befordreren, efter nøje vurdering af passagerens specifikke behov og krav, konkluderer at passageren ikke kan medtages sikkert og i henhold til gældende sikkerhedsregler, kan selskabet afvise accept af booking eller ombordstigning af en handicappet passager eller passager med nedsat mobilitet af sikkerhedsgrunde.

 

7.6 Selskabet forbeholder sig ret til at afvise medtagelse af enhver passager, der ikke har afgivet de fornødne oplysninger til selskabet om handicap eller behov for assistance for selskabets/befordrerens informerede vurdering af passagerens egnethed til rejse på en sikker og operationelt forsvarlig måde ud fra sikkerhedshensyn. Hvis passageren er uenig i selskabets afgørelse under pkt. 7.5 og 7.6 i disse betingelser, skal passageren indsende en skriftlig klage med al fornøden dokumentation til selskabet.

 

7.7 Selskabet forbeholder sig ret til at afvise medtagelse af en passager, der efter selskabets og/eller befordrerens vurdering er uegnet til rejse eller hvis tilstand kan udgøre en fare for vedkommende selv eller andre på krydstogtet af hensyn til sikkerheden.

 

7.8 For passagerens sikkerhed og komfort, og hvis passageren bliver bekendt med, at vedkommende mellem datoen for booking af rejsepakken og datoen for start af rejsepakken vil have behov for speciel pleje eller assistance som beskrevet herover, skal passageren straks informere selskabet, så selskabet og befordreren kan foretage en informeret vurdering af hvorvidt passageren kan medtages på en sikker og operationelt forsvarlig måde.

 

7.9 Handicappede passagerer eller passagerer med nedsat mobilitet er muligvis ikke i stand til at gå i land i havne, hvor skibe ikke lægger til langskibs. En liste over disse havne kan rekvireres ved skriftlig forespørgsel.

 

7.10 I nogle havne er det nødvendigt at kaste anker ud for kysten og ikke langskibs. I disse tilfælde vil befordreren bruge en tender til at fragte passagerne i land. En tender er et lille fartøj og det er ikke sikkert, at den er egnet til passagerer med handicap, nedsat mobilitet eller balanceproblemer. Sikkerhed er af højeste prioritet ved brugen af tendere. Det er vigtigt, at passagerne kan bruge tenderen på betryggende vis. Passageren kan blive bedt om at flytte sig ned på en rampe eller ponton og derefter ind i tenderen. Der kan være trin både op og ned, og
passagerer kan blive nødt til at krydse et mellemrum mellem rampen og tenderen (som kan være ca. en halv meter). Alt afhængig af vejr, strøm og havforhold kan bevægelserne ændre sig i løbet af dagen. Passagerne skal være i stand til og have mobilitet nok til at komme om bord på og komme af tenderen. Hvis passagerne har nedsat mobilitet eller bruger handicaphjælpemidler som f.eks. en stok, skal de nøje overveje deres evne til at komme sikkert om bord på tenderen, før de bevæger sig ned på rampen. Passagerne skal tage højde for brugen af trapper, et eventuelt mellemrum og højdeforskellen mellem rampen og tenderen, samt pludselige bevægelser på tenderen. Besætningen løfter ikke rullestole og handicapscootere om bord på tenderen. Alle passagerer skal selv være mobile nok til at bruge tenderen. I sidste instans kan kaptajnen eller dennes officerer nægte transport via tender ved tvivl omkring passagerens sikkerhed.

Alle passagerer skal være ekstra forsigtige, når de stiger om bord på og går ud af tenderen. Besætningsmedlemmer hjælper med at føre og stabilisere passagerer ved ombordstigning og landsætningen, men kan ikke støtte, løfte eller bære passagerer. De samme forholdsregler gør sig gældende, når passagererne skal gå fra borde i havnen.

 

8. Helbredsspørgeskema

8.1 Selskabet og eller befordreren og/eller sundhedsmyndighederne i enhver havn har ret til på egne vegne at uddele et helbredsspørgeskema for egen regning. Dette er et supplement til foranstaltninger for sundhed og sikkerhed, som virksomheden kan anvende. Passageren skal afgive nøjagtige oplysninger om symptomer på en eventuel sygdom, inklusive, men ikke begrænset til, mavetarmsygdomme, H1N1 samt Covid-19. Befordreren kan nægte adgang om bord for enhver passager, som befordreren efter eget skøn anser for at have symptomer på en sygdom, inklusive virale eller bakterielle sygdomme, herunder, men ikke begrænset til, Norovirus, H1N1 samt Covid-19. Hvis en passager nægter at udfylde spørgeskemaet kan det medføre, at vedkommende nægtes adgang om bord.

 

8.2 Hvis en passager bliver syg af en viral eller bakteriel sygdom under krydstogtet, kan skibets læge af sikkerhedshensyn bede passageren om at blive i sin kahyt.

9. Fødevareallergier

9.1 Passagerer gøres opmærksom på, at nogle fødevarer kan forårsage en allergisk reaktion hos nogle mennesker pga. overfølsomhed over for nogle ingredienser. Hvis passageren lider af kendte allergier eller er overfølsom over for nogle fødevarer, skal vedkommende meddele det til selskabet ved bookingen (ved at udfylde en specifik formular) og yderligere informere purseren herom så snart som muligt efter at være kommet om bord på skibet.

 

9.2 Det er passagerens ansvar at sikre sig, at vedkommende aktivt undgår enhver fødevare vedkommende er allergisk overfor. Selskabet vil træffe alle rimelige forholdsregler hvis selskabet forinden rejsen er informeret skriftligt om passagerens allergi mod specifikke fødevarer eller ingredienser og med rimelighed søge at assistere passageren med at undgå sådanne fødevarer eller ingredienser i overensstemmelse med ovenstående pkt. 9.1; hvis denne information ikke foreligger, kan hverken selskabet eller befordreren holdes ansvarlig for tilberedning af specielle måltider for passageren eller noget andet tilberedt måltid der indtages af passageren. I tilfælde af flere allergier/overfølsomhed, selvom der foreligger information herom i overensstemmelse hermed, kan selskabet eller befordreren ikke garantere, at der ikke sker krydskontaminering under madlavningen, og hverken selskabet eller befordreren kan holdes ansvarlig for en sådan kontaminering.

10. Medicinsk assistance

10.1 Det anbefales på det kraftigste, at passagerer tegner en omfattende rejseforsikring, der dækker udgifter til medicinsk behandling og hjemtransport.

 

10.2 I overensstemmelse med Flag State-kravene er der en kvalificeret læge om bord og et lægecenter, som imidlertid kun er udstyret til førstehjælp og mindre sygdomstilfælde. Passageren anerkender og accepterer ved bookingen, at lægecenteret ikke er udstyret som et landbaseret hospital og at lægen ikke er specialist. Hverken selskabet, befordreren eller lægen kan gøres ansvarlig over for passageren på grund af manglende mulighed for at behandle en sygdomstilstand.

 

10.3 Passageren bekræfter, at selv om der er en kvalificeret læge om bord på skibet, er det passagerens pligt og ansvar at søge eventuel nødvendig lægehjælp under krydstogtet og passageren har betalingsansvar for lægehjælp om bord.

 

10.4 I tilfælde af sygdom eller en ulykke kan det være nødvendigt, at befordreren og/eller kaptajnen sætter passagerer i land til medicinsk behandling. Hverken befordreren eller selskabet svarer for eller påtager sig noget ansvar for kvaliteten af de klinik- og behandlingsfaciliteter, der er til rådighed i den søgte havn eller det sted, hvor passageren sættes i land. Lægeklinikfaciliteter og standarder varierer fra havn til havn. Hverken selskabet eller befordreren svarer for eller udsteder nogen garantier med hensyn til standarden af medicinsk behandling i land.

 

10.5 Lægens faglige vurdering af, hvorvidt passageren er egnet til at gå om bord på skibet eller fortsætte krydstogtet, er endelig og bindende for passageren.

 

10.6 Det anbefales, at der søges råd hos en læge, før der bookes til børn med en alder på op til 12 måneder. For at undgå tvivl gælder pkt. 6 og kravene til egnethed til rejse for alle passagerer, også spædbørn.

11. Medicinsk udstyr

11.1 Det er vigtigt at passagerer kontakter producenten eller leverandøren af medicinsk udstyr for at sikre, at alt medicinsk udstyr der ønskes medbragt er sikkert at anvende. Det er passagerenes ansvar at arrangere levering til kaj inden afgang for så vidt angår alt medicinsk udstyr og at underrette selskabet inden bookingen, hvis passagererne har behov for medicinsk udstyr om bord, således at selskabet og befordreren kan sikre, at det medicinske udstyr kan medtages sikkert.

 

11.2 Det er passagerens ansvar at sikre, at alt medicinsk udstyr er i god stand og selv at sørge for tilstrækkeligt udstyr og forbrugsstoffer til hele rejsen. Skibet medfører ikke erstatninger og har ikke adgang til pleje i land, ligesom udstyr kan være svært at skaffe og dyrt. Passagerer skal selv være i stand til at betjene alt udstyr.

12. Ændring til bookingen efter anmodning fra passageren

12.1   Passageren er berettiget til at udskifte sig selv med en tredjemand forudsat at: 


(i)  pågældende tredjemand opfylder samtlige betingelser for brug af rejsepakken og  

(ii) skriftlig meddelelse herom på behørig vis er sendt til selskabet senest 7 dage før krydstogtets afgang.


Såfremt betingelserne i dette pkt. er opfyldt vil navneændringen medføre et administrationsgebyr på kr. 500 pr. passager, som dækker selskabets omkostninger ved ændringen. Hvis bookingen omfatter flyrejser henvises til pkt. 12.3 nedenfor. Anmodninger om navneændring inden for 7 dage før afgang betragtes som afbestilling.


Passageren og den tredjemand, som rejsen er overdraget til, er solidarisk ansvarlige over for selskabet for betaling af pakkerejsen og for yderligere omkostninger, som måtte opstå som følge af udskiftningen af en passager.


12.2 Endvidere, selv efter den bekræftende faktura er blevet udstedt, vil passageren være berettiget til at ombytte det oprindelige pakkerejse (”den oprindelige pakkerejse”) med en anden pakkerejse ("den nye pakkerejse") på følgende betingelser:

(i) datoen for afgang for den nye pakkerejse er senere end afgangen for den oprindelige pakkerejse

 

nye pakkerejse under alle omstændigheder medføre et administrationsgebyr:
(ii) anmodningen om ombytning til den nye pakkerejse fra den oprindelige pakkerejse er modtaget af selskabet senest 10 kalenderdage forud for den planlagte afgang for den oprindelige pakkerejse, og der er ledige pladser på den nye pakkerejse

(iii) den forventede afgangsdato for den nye pakkerejse finder sted inden for 90 kalenderdage fra den forventede afgangsdato for den oprindelige pakkerejse.

Såfremt betingelserne i dette pkt. overholdes, vil ombytningen af den oprindelige pakkerejse med den

BELLA  FANTASTICA  AUREA YACHT CLUB 
 DKK 500  En gang uden administrationsgebyr  En gang uden administrationsgebyr  En gang uden administrationsgebyr


Det gælder, i tillæg til ovennævnte administrationsgebyr, at såfremt prisen for den nye pakkerejse er højere end prisen for den oprindelige pakkerejse, vil denne prisdifference såvel som en prisdifference for forsikringspræmie alene skulle betales af passageren.

Omvendt, hvis prisen for den nye pakkerejse er lavere end prisen for den oprindelige pakkerejse, vil passageren ikke modtage tilbagebetaling.

I tilfælde af ombytning af den oprindelige pakkerejse med den nye pakkerejse vil passageren være berettiget til at træde tilbage fra aftalen, hvilket medfører afbestillingsgebyrer.
Afbestillingsgebyrer udregnes i forhold til gældende pris (jf. ovennævnte bestemmelser) og skalaen som nævnt nedenfor i pkt. 13 (passagerens afbestilling) i forhold til afgangsdatoen for den oprindelige pakkerejse. For passager som ændrer feriepakke, gælder betalingsbetingelserne i som på afgangstidspunktet i den oprindeligt bookede feriepakke.

Selskabet vil udvise rimelige bestræbelser på at opfylde passagerens ønsker om ændringer til fly, transport eller andre servicearrangementer og tilpasse disse til den nye pakkerejse. I intet tilfælde kan Selskabet holdes ansvarlig for ændringsanmodninger, som ikke kan opfyldes.


12.3 Navne- eller datoændringer er ikke altid tilladt af flyselskaber eller andre transport- eller serviceudbydere, uanset hvornår de er foretaget. De fleste flyselskaber og andre transport- eller serviceudbydere anser sådanne ændringer som en afbestilling, og afregner i overensstemmelse hermed. Enhver yderligere omkostning inklusive afbestillingsgebyrer og/eller forhøjede priser, pålagt af flyselskabet eller andre tredjeparter, vil alene være for passagerens regning og vil blive opkrævet i tillæg til gebyret i pkt. 12.1 (ii) ovenfor.


12.4 Bortset fra som anført ovenfor vil andre ændringer til bookingen som ønskes (selv efter den bekræftende faktura er udstedt) indtil 10 dage forud for afgang, medføre et minimumsadministrationsgebyr på kr. 500 pr. passager per ændring. Enhver meromkostning, som måtte opstå som følge af ændringen, vil alene være for passagerens regning.


12.5 Ønsker om ændringer til bookingen modtaget af selskabet senere end ovennævnte tidsfrister, vil blive behandlet som afbestillinger, og afbestillingsgebyrer, som detaljeret beskrevet i pkt. 13, vil blive pålagt.


12.6 I tilfælde, hvor ændringer ønsket af passageren nødvendiggør udstedelse af en ny krydstogtsbillet, vil der udover ovennævnte gebyrer blive pålagt et gebyr på kr 200 pr. kahyt til dækning af disse ekstra omkostninger. Dette gælder ikke for navneændringer, jf. pkt. 12.1 ovenfor.

12.7  Enhver ændring som en passager anmoder om vedrørende en Combined Tour skal anses for at gælde for hele pakkerejsen. Alle relevante tidsfrister løber fra den fastsatte afgangsdato for det første krydstogt på Combined Tour'en.

13. Afbestilling fra passagerens side

13.1 Afbestilling af bookingen skal ske skriftligt (anbefalet brev eller e-mail) til selskabet eller via passagerens salgsrepræsentant. Alle udstedte billetter og bekræftelsesfakturaen skal returneres efter afbestillingsmeddelelsen.

 

13.2 Bortset fra bestemmelsen i pkt. 13.3 nedenfor vil selskabet til dækning af det estimerede tab, opstået som følge af afbestilling, beregne et afbestillingsgebyr efter følgende skema (overhold særlige afbestillingsregler for World Cruise og MSC Yacht Club):

 
Krydstogter – mindre end 15 nætter
• 60 dage eller længere - 15%
• 59-30 dage  -  25%
• 29-22 dage  -  40%
• 21-15 dage  -  60%
• 14-6 dage  -  80%
• 5-0* dage  -  100%

Krydstogter – 15 nætter eller længere
• 90 dage eller længere - 15%
• 89-60 dage - 25%
• 59-52 dage - 40%
• 51-35 dage - 60%
• 34-15 dage - 80%
• 14-0 dage* - 100%

World Cruise
• 60 dage eller længere - 15%
• 59-10 dage - 75%
• 9-0 dage* - 100%

MSC Yacht Club (uanset længde)
• 120 dage eller længere - 15%
• 119-90 dage - 25%
• 89-60 dage - 40%
• 59-30 dage - 60%
• 29-15 dage - 80%
• 14-0 dage* - 100%

*udeblivelse ved afgang og afbrydelse af pakkerejsen betragtes som afbestilling foretaget på afgangsdatoen.

13.3 Hvis en kahyt på grund af en afbestilling skal anvendes som enkeltkahyt, skal den passager, der skal anvende kahytten som enkeltkahyt, betale et enkeltkahytstillæg, som selskabet pålægger enhver enkeltkahytsbooking. Hvis den tilbageværende passager vælger at afbestille sin booking, skal vedkommende betale afbestillingsgebyr i henhold til punkt 13.2 i tillæg til forsikringspræmien.

 

13.4 Det er muligt for en passager at afkræve disse afbestillingsgebyrer fra vedkommendes rejseforsikringsselskab, dog med fradrag for gældende selvrisiko. Det er passagerens eget ansvar at anmelde sådant krav i henhold til betingelserne for vedkommendes forsikringspolice.

 

13.5 En passager kan anmode om afbestilling af en Combined Tour, men en sådan afbestilling vil altid angå hele pakkerejsen. Alle relevante tidsfrister beregnes fra den planlagte afgangsdato for det første krydstogt under denne Combined Tour.

 

13.6 Passageren er ikke ansvarlig for betaling af gebyrerne i ovennævnte pkt. 13.2 og 13.3 hvis afbestillingen skyldes uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder på destinationen eller i umiddelbar nærhed deraf, som i væsentlig grad påvirker pakkens gennemførelse eller som i væsentlig grad påvirker befordring af passagererne til destinationen.

14. Ændringer i bookingen fra selskabets side

14.1 Selskabets aftaler for krydstogtet indgås mange måneder før krydstogtet. Enkelte gange kan det være nødvendigt at ændre disse aftaler, og selskabet forbeholder sig udtrykkelig ret til at ændre aftaler for krydstogtet eller pakkerejsen, såfremt sådanne ændringer skulle blive nødvendige eller tilrådelige af drifts-, forretnings- eller sikkerhedsmæssige årsager.

 

14.2 Ved en betydelig ændring af et vigtigt forhold i aftalen vil selskabet informere passageren eller vedkommendes salgsrepræsentant skriftligt om en sådan ændring så hurtigt, som det med rimelighed er muligt.

Passageren vil blive tilbudt følgende valgmuligheder:

 

a) accept af ændringen, eller

b) booking af en anden pakkerejse i selskabets brochure og/eller den officielle hjemmeside af samme eller højere kvalitet, såfremt til rådighed, eller

c) booking af en anden pakkerejse i selskabets brochure og/eller den officielle hjemmeside af lavere kvalitet, såfremt til rådighed, med tilbagebetaling af prisforskellen, eller

d) afbestilling og modtagelse af fuld tilbagebetaling af alle indbetalte beløb.

 
14.3 Meddelelsen om ændringen angiver en rimelig svarfrist inden for hvilken passageren skal informere selskabet om sin beslutning. Meddelelsen specificerer også, at hvis passageren ikke svarer inden for det fastsatte tidsrum vil ændringerne betragtes som værende accepteret.

 

14.4 Hvis det ved krydstogets eller pakkerejsens afslutning ikke er muligt at sikre passagerens rejse tilbage til afrejsehavnen som aftalt i aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, betaler selskabet for den nødvendige indkvartering, hvis det er muligt i tilsvarende kategori, i op til tre nætter pr. rejsende. Hvis EU-lovgivningen fastsætter længere perioder for de pågældende transportmidler for den rejsendes returrejse finder disse perioder anvendelse.

 

14.5 Selskabet forbeholder sig retten til at ændre passagerens kahytsnummer, så længe det er en tilsvarende kahyt. Hvis kahytten ændres til en kahyt, som er billigere, skal Passageren få tilbagebetalt forskellen i pris baseret på den aktuelle pris.

15. Annullering fra selskabets side

15.1 Selskabet forbeholder sig til enhver tid ret til at annullere en pakkerejse ved skriftlig meddelelse til passageren, men er ikke ansvarlig for yderligere kompensation, hvis

(i) annulleringen sker på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder eller på grund af anden uventet eller uforudsete omstændigheder udenfor Selskabets kontrol og konsekvenserne af dette ikke kunne undgås af selskabet selvom alle nødvendige foranstaltninger herfor var blevet truffet af selskabet, vil selskabet tilbyde passageren følgende valgmuligheder:

(ii) antallet af personer, der er tilmeldt feriepakken, er mindre end 50% af det relevante skibs passagerkapacitet.

I begge ovennævnte tilfælde, vil selskabet tilbyde valget imellem:


a) modtage en tilbagebetaling af det fulde betalte beløb;

b) bestille en anden feriepakke fra firmaet bruchure og/eller officielle hjemmeside af lignende eller højere kvalitet, hvis den er tilgængelig, eller booke en anden feriepakke fra firmaets brochure og/eller officiel hjemmeside af lavere kvalitet, hvis den er tilgængelig, og derved opnå refusion af prisforskellen.

 

15.2 Passagerens beslutning skal i henhold til punkt 15.1 meddeles selskabet skriftligt eller via passagerens salgsrepræsentant inden 10 dage efter annulleringsmeddelelsen.
 
15.3 Uden at det berører ovenstående, forbeholder selskabet sig ret til at afvise eller annullere nye reservationer foretaget for eller af tidligere passagerer som under tidligere feriepakker:

a) har bragt sin og/eller en anden passagers og/eller besætningsmedlems sikkerhed i fare;

b) ødelagde og/eller truede virksomhedens aktiver;

c) har uafklaret udestående gæld til Selskabet;

d) overtrådt regler i overensstemmelse med paragraf 18 i de gældende reservationsbetingelser

Passageren skal informeres skriftligt om afslaget eller aflysningen baseret på punkt 18.

16. Selskabets ansvar

16.1 I overensstemmelse med pkt. 16.3 til 16.8 hæfter selskabet for død, personskader eller sygdomme, der skyldes uagtsom handling eller undladelse udvist fra selskabets side eller fra andre, som leverer tjenesteydelser, som udgør en del af pakkerejsen. Selskabets erstatningsansvar over for passageren reguleres også af de internationale konventioner, der er nævnt i pkt. 16.4 til 16.14 nedenfor, som fastsætter begrænsninger for befordrerens erstatningspligt. Selskabet hæfter ikke for ukorrekte handlinger eller undladelser, som:

a) i deres helhed kan tilskrives passageren som værende dennes fejl

b) skyldes en tredjeparts uforudsigelige eller uundgåelige handlinger eller undladelser, som ikke er forbundet med ydelsen af de services, der skal leveres ifølge aftalen

c) skyldes usædvanlige eller uforudsigelige omstændigheder, som hverken selskabet eller andre leverandører af services inden for rammerne af pakkerejsen kan holdes ansvarlig for, hvis konsekvenser ikke kunne have været undgået, heller ikke selvom alle nødvendige foranstaltninger herfor var blevet truffet, herunder (men ikke begrænset til) tilfælde af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, eller

d) som skyldes tilfælde, som selskabet og/eller leverandører af services inden for rammerne af pakkerejsen selv ikke med den største omhu kunne have forudset eller forhindret.

 

16.2 For krav, der ikke involverer personskade, død eller sygdom, eller som ikke er underlagt de konventioner, der henvises til i pkt. 16.4 til 16.14, begrænses selskabets erstatningsansvar i forbindelse med manglende opfyldelse af aftalen til maksimalt tre gange den pris, som den berørte passager har betalt for pakkerejsen (eksklusive forsikringspræmier og gebyrer i forbindelse med ændringer).

 

16.3 For al transport (til lands, i luften og til søs) gælder den faktiske befordrers transportbetingelser. Disse kan begrænse eller udelukke erstatningsansvar. De er udtrykkeligt integreret i disse Bookingvilkår og -betingelser og anses for at være blevet udtrykkeligt accepteret af passageren på bookingtidspunktet. Kopier af disse vilkår og betingelser kan rekvireres hos selskabet på forespørgsel herom.

 

16.4 Transport af passagerer og deres bagage under flytransport reguleres af forskellige internationale konventioner ("de internationale luftkonventioner"), inklusive Warszawa- konventionen fra 1929 (som ændret ved Haagprotokollen i 1955 eller Montrealprotokollen i 1999 eller på anden måde) eller Montrealkonventionen i 1999. I det omfang, selskabet kan holdes ansvarlig som en ikke-aktiv lufttransportør over for passagerer i forhold til transport i luften, er betingelserne i de internationale luftkonventioner (inklusive efterfølgende tilføjelser og nye konventioner, som kan være gyldige for en aftale vedrørende et krydstogt indgået mellem selskabet og en passager) udtrykkeligt indarbejdet i disse Bookingvilkår og - betingelser og i transportbetingelserne. De internationale luftkonventioner fastsætter begrænsninger for befordrerens ansvar ved død og personskade, tab og beskadigelse af bagage og forsinkelse. Selskabets ansvar over for passageren der måtte opstå fra transport med fly er underlagt ansvarsbegrænsningerne i ovennævnte konventioner. Kopier af disse konventioner kan rekvireres ved forespørgsel herom.

 

16.5 I det omfang selskabet kan være erstatningspligtigt over for en passager hvad angår krav vedrørende transport i luften, til lands eller til søs, skal selskabet have alle de rettigheder, den beskyttelse og de begrænsninger, som er tilgængelige for de faktiske befordrere (inklusive dennes egne vilkår og transportbetingelser) og ifølge gældende regler og/eller konventioner som f.eks. Athenkonventionen, Montrealkonventionen, og intet i disse Bookingvilkår og - betingelser eller i transportbetingelserne kan udlægges som en fraskrivelse heraf. Hvis et vilkår, betingelse, kapitel eller bestemmelse bliver eller dømmes ugyldig, skal de resterende vilkår, betingelser, kapitler og bestemmelser anses for at kunne udskilles og forblive gyldige.

 

16.6 Selskabets og befordrerens eventuelle ansvar for skade som følge af en passagers død eller personskade eller tab eller beskadigelse af bagage skal fastsættes i overensstemmelse med følgende:

 

16.7 I forbindelse med søtransport gælder EU-forordning nr. 392/2009 om passagerer og deres rettigheder i tilfælde af ulykker (EU-forordning 392/2009) for international søtransport hvor om bord- eller frabordestigning sker i en havn inden for EU eller hvor skibet fører en EU-medlemsstats flag eller hvor transportaftalen er indgået inden for EU.

En kopi af EU-forordning 392/2009 kan fås ved henvendelse herom og kan downloades fra Internettet på: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2724/anne x-b- reg-ec-392-2009.pdf.

Et referat af EU-forordning 392/2009 er tilgængelig på http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/rights-in-case-of-accident.pdf.

I tilfælde hvor skibet bruges som flydende bolig træder Athenkonventionen fra 1974 og de heri indeholdte begrænsninger i kraft og er hermed udtrykkeligt indarbejdet i disse Bookingvilkår og -betingelser, herunder erstatningskrav om tab eller beskadigelse af bagage eller en passagers død eller personskade.

16.8 Den erstatning, som selskabet og befordreren kan blive ansvarlige for at skulle betale i forbindelse med dødsfald og/eller personskade og/eller tab eller beskadigelse af bagage, er begrænset og skal under ingen omstændigheder overstige de ansvarsbegrænsninger, der fremgår af EU-forordning 392/2009, eller hvor det er hensigtsmæssigt, Athenkonventionen 1974.

 

16.9 Selskabets og befordrerens erstatningsansvar i forbindelse med passagerens dødsfald, personskade eller sygdom kan ikke overstige 46.666 regningsenheder (Special Drawing Rights "SDR") som angivet og defineret i Athenkonventionen 1974 eller, hvor det er hensigtsmæssigt, et maksimumbeløb på 400.000 SDR i medfør af EU-forordning 392/2009 eller Athenkonventionen 2002 og, ved erstatningsansvar i forbindelse med krig og terrorisme i medfør af EU-forordning 392/2009 eller Athenkonventionen 2002, 250.000 SDR.

Selskabets og befordrerens erstatningsansvar i forbindelse med tab eller beskadigelse af passagerers bagage eller andre ejendele kan ikke overstige 833 SDR pr. passager i medfør af Athenkonventionen 1974 eller 2.250 SDR i tilfælde, hvor EU-forordning 392/2009 eller Athenkonventionen 2002 finder anvendelse.

Det er aftalt, at selskabets og befordrerens erstatningsansvar er med respekt af gældende selvrisiko pr. passager, som skal trækkes fra tabet eller beskadigelsen af bagagen eller andre ejendele.

Passageren er vidende om at omregningskursen for SDR svinger dagligt og kan fås i banker og på internettet. Værdien af en SDR kan beregnes som angivet i: http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx.

 

16.10 Det antages ud fra Athenkonventionen 1974 og, hvor det er relevant, Athenkonventionen 2002 eller EU-forordning 392/2009, at befordreren har leveret bagagen til passageren, medmindre passageren indgiver skriftlig meddelelse om andet inden for følgende tidsrum:

i) i tilfælde af synlig beskadigelse før eller på tidspunktet for frabordestigning eller tilbagelevering

ii) i tilfælde af ikke-synlig beskadigelse eller tab af bagagen inden for 15 dage fra datoen for frabordestigning eller udlevering, eller fra det tidspunkt, hvor en sådan udlevering skulle have fundet sted.

 

16.11 Hvis den pågældende transport ikke er en "international transport" som defineret i artikel 2 i EU-forordning 392/2009, eller hvis skibet bruges som flydende hotel og/eller søtransport i Det Forenede Kongerige, skal bestemmelserne i Athenkonventionen 1974 finde anvendelse på denne aftale og betragtes som værende indarbejdet heri med de nødvendige ændringer.

 

16.12 Selskabet er ikke erstatningspligtigt ved bortkomst eller beskadigelse af værdigenstande herunder penge, værdipapirer, værdifulde metalgenstande, smykker, kunstgenstande, computere, elektronisk udstyr og andre værdigenstande, hvis ikke de er blevet deponeret hos befordreren med henblik på opbevaring og en øvre grænse udtrykkeligt er aftalt og nedskrevet på tidspunktet for deponeringen og passageren har betalt et ekstra gebyr for deklareret værdibeskyttelse. Brugen af skibets pengeskab er ikke opbevaring på skibet. I tilfælde af erstatningsansvar for tab eller beskadigelse af værdigenstande som er deponeret på skibet er dette ansvar begrænset til 1.200 SDR i medfør af Athenkonventionen 1974 eller 3.375 SDR i medfør af EU-forordning 392/2009 eller Athenkonventionen 2002.

 

16.13 Selskabet og befordreren har alle rettigheder i medfør af gældende lovgivning om begrænsning og/eller fritagelse fra ansvar (herunder, uden begrænsning, lovgivningen og lovgivningen i skibets flagstat i forbindelse med/eller den globale begrænsning af erstatningsbeløb fra befordreren). Intet i disse Bookingvilkår og -betingelser har til formål at begrænse eller fratage selskabet og befordreren for en sådan lovpligtig eller på anden måde begrænsning eller fritagelse for ansvar. Selskabets ansatte og/eller agenter og befordreren har alle rettigheder i medfør af alle bestemmelser vedrørende begrænsning af ansvar.

 

16.14 Uden præjudice for bestemmelserne i ovenstående pkt. 16.7 - 16.13, hvis der fremsættes krav mod selskabet eller befordreren i enhver jurisdiktion, hvor de gældende undtagelser og begrænsninger, der er indarbejdet i disse Bookingvilkår og -betingelser, anses som værende uden retskraft, skal selskabet og befordreren ikke være erstatningsansvarlige for dødsfald, personskade, sygdom, skade, forsinkelse eller andet tab eller skadelig virkning for alle personer eller ejendele som skyldes enhver grund af enhver art, som ikke kan påvises at stamme fra selskabets eller befordrerens egen uagtsomhed eller skyld.

 

16.15 Uanset eventuelle bestemmelser om det modsatte i disse Bookingvilkår og -betingelser er selskabet under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for tab eller forventet driftstab, tab af indtægt, brug, aftale eller andre muligheder eller for eventuelle andre deraf følgende eller indirekte tab eller skade af samme art.

 

16.16 Selskabet fraskriver sig ethvert ansvar ved krav, der hidrører fra tab eller skader, som direkte eller indirekte skyldes omstændigheder, hvor opfyldelse og/eller rettidig opfyldelse af aftalens forpligtelser er umuliggjort pga. krav, trusler om krig, oprør, civile uroligheder, industrielle tvister, det være sig hos selskabets ansatte eller andre, terroraktiviteter eller trusler om terroraktiviteter, strømsvigt, helbredsrisici eller epidemier, natur- eller atomkatastrofer, brand eller ekstreme vejrforhold eller ekstreme forhold på søen, passagerers selvmord eller forsøg på selvmord, hvis passagerer udsætter sig selv for unødige farer (undtaget herfra er tilfælde, hvor passagerer forsøger at redde menneskeliv), eller følgerne af, at passagerer deltager i usædvanlige og farlige aktiviteter samt alle andre omstændigheder, som ligger uden for selskabets kontrol.

 

16.17 Ved omstændigheder, hvor selskabet har et andet juridisk ansvar for tab eller beskadigelse af ejendele end det, der er omfattet af Athen- og/eller Montrealkonventionerne, er dette ansvar begrænset til, at det ikke på noget tidspunkt kan overstige EUR 500, og selskabet kan ikke på noget tidspunkt holdes ansvarlig for penge eller værdigenstande. Passagerer må ikke pakke penge eller andre værdigenstande ned i deres bagage.

 

16.18 Selskabets ansvar kan ikke på noget tidspunkt overskride det ansvar, som påhviler enhver befordrer ifølge dennes transportbetingelser og/eller gældende eller inkorporerede konventioner. Selskabets eventuelle erstatningsbeløb skal nedsættes proportionelt med passagerens eventuelle simple uagtsomhed.

17. Rejseplan / Ret Til Ændringer

17.1 Selskabet forbeholder sig ret til efter eget skøn og/eller efter skøn fra kaptajnen på det pågældende skib (som ikke handler fornuftsstridigt) at træffe beslutning om at afvige fra den adviserede eller ordinære rejseplan, at udsætte eller fremskynde enhver sejlads, at udelade eller ændre planlagte havneanløb, at arrangere tilsvarende transport vha. et andet fartøj, at bugsere eller blive bugseret, at assistere andre fartøjer eller foretage lignende handlinger, hvor selskabet og/eller kaptajnen skønner dette tilrådeligt eller nødvendigt af hensyn til passagerernes, fartøjets og besætningens sikkerhed. I sådanne tilfælde har hverken selskabet eller befordreren ansvar eller forpligtelser over for passageren.

18. Passagerens ansvar

18.1 Passageren har pligt til at følge anvisninger og ordrer fra kaptajnen og officerer under ophold på skibet. Passageren accepterer hermed, at kaptajnen og officerer har myndighed og autoritet til at foretage sikkerhedskontrol af enhver person om bord, af dennes kahytter, dennes bagage og ejendele af hensyn til sikkerheden eller af andre rimelige årsager.

 

18.2 Passageren accepterer hermed udtrykkeligt at tillade, at sådanne kontroller iværksættes.

 

18.3 Passagerer skal have fået foretaget alle nødvendige vaccinationer inden krydstogtets begyndelse og være i besiddelse af alle billetter, gyldige pas, visa, sygesikringsbeviser m.m. og andre dokumenter, der er nødvendige i de havne, skibet anløber, og hvor passageren går fra borde.

 

18.4 Hver enkelt passager garanterer, at vedkommende er fysisk og mentalt egnet til at deltage på dette krydstogt.

 

18.5 Selskabet og/eller kaptajnen har ret til at nægte enhver passager adgang til skibet eller til at beordre enhver passager til at forlade skibet, hvis det af hensyn til den pågældende passagers, andre passagerers eller skibets sikkerhed skønnes nødvendigt, eller hvis passagerens adfærd efter kaptajnens rimelige skøn udgør en fare for eller reducerer de andre ombordværende passagerers udbytte af krydstogtet.

 

18.6 Passagerer må ikke medbringe levende dyr, bortset fra anerkendte førerhunde, jf. ovenstående pkt. 7.

 

18.7 Selskabet og/eller befordreren påtager sig intet ansvar over for passagerer, hvis vedkommende handler i modstrid med eller ikke følger bestemmelserne i dette punkt, og passageren forpligter sig til at skadesløsholde befordreren og selskabet for ethvert tab eller enhver skade, der forvoldes befordreren eller selskabet eller en af dets underleverandører ved at passageren udviser denne modstridende adfærd.

 

18.8 Passagerens adfærd må ikke medføre, at de andre passagerers sikkerhed eller udbytte af krydstogtet begrænses.

 

18.9 Det er strengt forbudt for passagerer at medbringe våben, ammunition, sprængstof eller brændbare, giftige eller farlige stoffer, varer eller genstande om bord på ethvert skib, som vil kunne indebære en fare for passagernes og skibenes sikkerhed.

 

18.10 Passagerer skal holdes ansvarlige for enhver skade, som selskabet og/eller befordreren og/eller en underleverandør af en ydelse, som udgør en del af pakkerejsen, påføres på grund af den pågældende passagers manglende overholdelse af sine kontraktlige forpligtelser. Især skal passageren holdes ansvarlig for alle skader, som vedkommende forvolder på skibet eller dets indretning og udstyr samt for andre passagerers og tredjeparters skader eller tab og endvidere for alle strafgebyrer, bøder og udgifter, som selskabet, befordreren eller underleverandøren skal afholde på grund af passageren.

18.11 Passagerer må ikke sælge og/eller købe nogen former for kommercielle tjenester – inklusive, men ikke begrænset til, udflugter i land – af eller til andre passagerer eller rejsearrangører om bord på skibet, som ikke udbydes officielt af selskabet eller uafhængige udbydere, som selskabet har indgået aftale med.

19. Flyvninger

19.1 Passageren vil blive informeret om identiteten af det flyselskab eller flytype, der er brugt til at gennemføre feriepakken, så snart selskabet modtager information om sådanne detaljer. Alle flyrejser afvikles ved hjælp af rutefly eller chartrede serviceydelser fra anerkendte flyselskaber. Under disse omstændigheder skal billetten til flyrejsen betales direkte af selskabet på forhånd. Enhver afbestilling fra passagerens side resulterer i, at denne stadig skal betale flybilletten, uanset hvilke afbestillingsbetingelser der gælder mht. krydstogtet.

 

19.2 Passageren modtager en bekræftelse af flytider og -ruter sammen med rejsedokumenterne cirka 30 dage inden afrejse.

 

19.3 Ved rejse på andre datoer end dem, der er annonceret i selskabets brochure og/eller på den officielle hjemmeside eller et særligt flyselskab eller på særlige ruter, kan billetprisen være højere. Passageren meddeles dette inden booking.

 

19.4 Selskabet er ikke flyselskabet eller det udførende flyselskab som defineret i Forordning nr. 2061/2004 ("Forordning 261/2004"). Forpligtelserne til kompensation under denne forordning påhviler udelukkende flyselskabet og/eller det udførende flyselskab og alle krav i forbindelse med annullering, forsinkelse eller afvist ombordstigning i relation til lufttransport skal derfor rettes til det relevante flyselskab.

 

19.5 Selskabet har intet ansvar i henhold til Forordning 261/2004, da dette udelukkende er flyselskabets, som passageren også skal gøre eventuelle krav gældende over for. Hvis passageren gør brug af sine rettigheder ifølge Forordning 261/2004, skal vedkommende gøre det på grundlag af så meget af aftalen som muligt uden præjudice for selskabets rettigheder ifølge disse Bookingvilkår og -betingelser eller lovgivningen.

 

19.6 Hvis lufttransport er omfattet af aftalen, rådgiver selskabet passagerer om flytider ud fra data fra flyselskabet som del af den samlede dokumentation til pakkerejsen. Det er passagerens eget ansvar at sikre, at denne ankommer til lufthavnen, så der er tilstrækkeligt med tid til at tjekke ind og boarde flyet. Passagerer skal bemærke, at ikke alt medicinsk udstyr må medbringes eller benyttes på fly. Passagerer skal tjekke dette med flyselskabet inden afgang.

 

19.7 Hvis aftalen ikke omfatter flyrejser, er det passagerens ansvar at rekvirere en gyldig billet direkte hos et flyselskab, som kan transportere passageren til skibet rettidigt (herunder stedlig transport, som passageren selv skal arrangere). Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for krav, der kan henføres til flyrejser eller anden transport, som passageren selv har arrangeret.

20. Klager

20.1 Passagerer, som finder grund til at fremføre en klage under et krydstogt, skal gøre krydstogtpersonalet opmærksom herpå så hurtigt som muligt. Hvis krydstogtpersonalet ikke er i stand til at løse dette problem, skal klagen fremsendes skriftligt til selskabet inden for 60 dage efter krydstogtets afslutning. Hvis klagen ikke fremsendes inden dette tidspunkt, kan det have en negativ effekt på selskabets mulighed for at afhjælpe årsagen til klagen. Klager, der vedrører andre dele af en pakkerejse skal straks fremsættes over for selskabet eller leverandøren.

 

20.2 Klager vedrørende tab eller beskadigelse af bagage eller andre ejendele skal gives til befordreren på skrift inden eller ved frabordestigning, eller hvis ikke det er tydeligt, inden femten (15) dage fra datoen for frabordestigning.

 

20.3 Klager skal i medfør af EU-forordning 1177/2010 vedrørende tilgængelighed, annullering og forsinkelser indgives til selskabet inden for to (2) måneder fra den dato, hvor servicen blev ydet. Befordreren skal inden for 1 måned give besked til passageren om, hvorvidt klagen er imødekommet, er blevet afvist eller stadig er under behandling. En endelig afgørelse skal gives inden to (2) måneder. Selskabet kan have brug for yderligere oplysninger fra passageren for at behandle klagen. Hvis passageren ikke er tilfreds med den endelige afgørelse, kan vedkommende klage til den relevante myndighed i det land, hvor indskibningen fandt sted.

21. Forbrugerbeskyttelse

21.1 Selskabet opfylder sine forpligtelser i henhold til lov om pakkerejser (lov nr.472 af 30. Juni 2003).

22. Databeskyttelse

22.1 Selskabet behandler alle personlige oplysninger sikkert og i overensstemmelse med god databehandlingsskik.

 

22.2 Indsamling af oplysninger sker til at sikre gennemførelsen af passagerens bestilling og for at kunne sikre den service passageren kan forvente.

 

22.3 Ved booking af et krydstogt har selskabet behov for at modtage oplysning om navn, adresse, telefon og eventuel e-mailadresse. I det omfang betaling sker online har vi tillige behov for at modtage oplysning om kreditkort, kreditkortnummer, udløbsdato og eventuel sikkerhedskode. Derudover har vi behov for navn og adresse på medfølgende passagerer.

22.4 Selskabet forbeholder sig retten til at videreformidle oplysninger til tredjemand, men alene tredjemand som selskabet har et gensidigt forretningsmellemværende med, herunder særligt leverandører eller underleverandører til den bestilte krydstogt.

22.5 Indhentede oplysninger opbevares af selskabet i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen gældende i selskabets hjemland.

23. Ændringer

23.1 Ændringer af disse betingelser skal være affattet skriftligt og være underskrevet af selskabet for at kunne træde i kraft.

24. Rygepolitik

24.1 MSC Cruises respekterer alle gæsters behov og ønsker, og vi tager særligt hensyn til både rygere og ikke-rygere. I overensstemmelse med globale standarder er rygning tilladt i områder på skibet, som er særligt beregnet hertil, og som er forsynet med et særligt udluftningssystem.

 

24.2 Rygning er principielt ikke tilladt på områder, hvor der serveres og nydes mad (buffeter og restauranter, i Medical-center, områder, der er særligt beregnede til børn, elevatorområder samt områder, hvor gæster samles i grupper i forbindelse med sikkerhedsøvelser, landgang eller samling forud for udflugter, offentlige toiletter eller barer tæt på områder, hvor der serveres mad).

 

24.3 Befordreren anbefaler på det kraftigste passagererne, at de undlader at ryge i kahytterne, da dette kan medføre risiko for brand. Det er ikke tilladt at ryge på balkonerne. MSC Cruises forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr, hvis passagerer ryger uden for rygeområderne på skibet. Gentagen rygning i ikke-ryger områderne kan medføre frabordestigning.

 

24.4 Rygning er tilladt i flere barer på hvert skib, og på en af siderne (vist ved hjælp af skiltning) af de primære udvendige poolområder, hvor der forefindes askebægre.

 

24.5 Det er forbudt at kaste cigaretskodder ud over siden af skibet.

25. Medarbejderes, serveringspersonales og underleverandørers ansvar

25.1 Det accepteres hermed udtrykkeligt, at der under ingen omstændigheder påhviler serveringsmedarbejdere eller repræsentanter for selskabet og/eller befordreren, inklusive kaptajnen og det pågældende krydstogtskibs besætning inklusive uafhængige underleverandører og deres ansatte samt disse parters underleverandører, et ansvar ud over disse Bookingvilkår og-betingelser, og disse parter kan påberåbe sig disse Bookingvilkår og - betingelser samt transportbetingelser i samme omfang som selskabet og/eller befordreren.

 

25.2. Landudflugter udbydes og varetages af uafhængige underleverandører, også selvom de sælges af salgsrepræsentanter eller om bord på krydstogtskibet. Selskabet kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for de ydelser, som disse uafhængige underleverandører leverer. Selskabet fungerer udelukkende som repræsentant for udbyderen af landudflugter. Selskabet har ingen direkte kontrol over udbyderne af landudflugter og deres services, og selskabet kan

derfor under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab, materielle skader eller personskader, som passageren udsættes for, og som skyldes forsømmelse eller lignende fra disse udflugtsudbyderes side. Selskabet vil udvise rimelig omhu i valget af en velrenommeret udbyder af landudflugter. Disse udflugtsudbyderes ydelser og/eller ansvarsomfang skal vurderes ud fra lokalt gældende love og bestemmelser. Landudflugter er underlagt udflugtsudbyderes vilkår og betingelser, herunder rettigheder ved enhver begrænsning af ansvar og erstatningens størrelse. Selskabets erstatningsansvar vil aldrig være større end udflugtsudbyderens.

26. Lovgivning og jurisdiktion

26.1 Nærværende aftale er underlagt lovgivningen i Danmark. I tilfælde af tvister om fortolkning eller anvendelse af nærværende aftale, henvises til retten i Danmark, som har eksklusiv kompetence til at afgøre enhver sådan tvist.

27. Fejl, udeladelser og ændringer

27.1 Vi har i videst muligt omfang bestræbt os på at sikre nøjagtigheden af indholdet i selskabets brochure og/eller den officielle hjemmeside, men der kan ske visse ændringer og revisioner efter trykningen af selskabets brochure og offentliggørelsen på den officielle hjemmeside.

Eftersom de Bookingvilkår og -betingelser, der gælder for det enkelte krydstogt eller pakkerejse er de betingelser, som gælder på tidspunktet for bookingen, uden hensyn til de betingelser, der er trykt i det relevante selskabs brochure, anbefales det, at man forhører sig hos salgsrepræsentanten eller besøger selskabets officielle hjemmeside for at få oplyst de mest aktuelle Bookingvilkår og -betingelser.

Bookingvilkår og -betingelser for udflugter på land og særlige tjenester

Online Booking Terms & Conditions for Shore Excursions

Please read these terms and conditions carefully before booking an excursion. For shore excursions that are booked online, please check the appropriate check box confirming that you have read and understood the terms and conditions. Please note that if English is not your first language then it is your responsibility to ensure that you have clearly understood these terms and conditions.

As used herein “MSC”, “us” or “we” means MSC Cruises S.A. , and its or their affiliates, subsidiaries, parents and/or vessels. Shore excursions are provided by third independent contractors. MSC will exercise reasonable skill and care in the selection of a reputable Shore Excursion providers. Shore Excursions purchased or booked through this web site, via Sales Agents or onboard any MSC vessel are organized and operated by independent contractors.

MSC shall not be responsible in any way for the services provided by such independent contractors. MSC does not guarantee the performance or safety of the shore excursions offered nor does MSC guarantee the accuracy of shore excursion descriptions or information shown on this website, and MSC disclaims liability for any inaccuracies relating to the shore excursions offered on this website. MSC undertakes no responsibility for and shall not be liable for the misrepresentations, breaches of contract, breaches of statutory duty, negligence or intentional or accidental conduct of any of the shore excursion providers.

MSC has no control over the way the providers of the shore excursions provide their services. Providers of shore excursions available for purchase on this website, via Sales Agents or onboard any MSC vessel have represented to MSC that they carry out their duties in accordance with accepted standards of behavior. MSC undertakes to make no independent assessment of the safety or security of any shore excursion or of the providers of such excursions.

All reasonable care has been taken to ensure that the prices, offers, which are published in relation to any goods and services advertised, are correct at the time of booking. However, if there is an error we reserve the right to correct it as soon as we become aware of it. If any corrective change is not acceptable to you after you have booked, then you will be entitled to a full refund of what you paid for the goods and/or services booked.

MSC will not be responsible for possible variations to the program due to local holidays and/or closing of the sites to be visited and/or any other event (strikes, demonstrations, mechanical breakdowns, etc.), which could prevent from performing the tour in a complete or partial way. The routing and timing of each tour will be reconfirmed onboard. Every shore excursion/tour requires a minimum number of participants and may have a maximum limit of participants. If the minimum number of passengers required is not achieved the excursion may be cancelled. If the language minimum number of passengers booked for an excursion is not met, the tour may be led by a bilingual guide.

You and all members of your party, by booking a place on any excursion where there is a degree of physical exertion involved, confirm that you and all those others who have booked are in good physical and mental condition, with no history or condition such as seizures, dizziness, fainting, heart condition, respiratory problems or back/neck problems, or any other medical condition of body or mind which could make physical exertion or lack of access to immediate medical care hazardous (these examples are not exclusive) or any other illness, infirmity or condition that would preclude you from participating in any excursions that you have selected. You should also make sure that no one in your party who has booked such an excursion is taking medicine that carries a warning about impairment of physical or mental abilities.

If you are pregnant, certain excursions may not be suitable for you. When booking any excursions, it is your responsibility, including any member of your party that has booked an excursion, to make sure that you are fit and well enough to take part in any excursion booked and to take care of yourself whilst on it.

If you participate in an excursion involving water, you should take care in avoiding alcohol and eating a full meal. Where buoyancy aids are provided for an activity they must be worn at all times. Be aware that the sea is unpredictable. Life guards are not always present and there may not be a flag or other system to indicate whether or not it is safe to go in the water. In addition, beach activities may not be supervised or accompanied so take care to satisfy yourself as to the safety of the beach and/or the sea at the time of your excursion. Children must always be supervised by you at all times whist on an excursion, especially near water.

All such activities are undertaken by you and any member of your party that has booked at your/ their own risk and MSC cannot be held liable for any injury, loss, death or damage whatsoever resulting as a consequence. Before booking any activity excursion it is very important, and your responsibility, that you and any member of your party that has booked an excursion to check that your travel insurance covers the specific type of excursion booked.

You or any member of your booking may be prevented from participating in an excursion (whether pre-booked or not), if it is determined that you or any member of your booking is unsuited to undertake the excursion, or if you or they appear to be under the influence of drugs or alcohol. In the event that you are prevented from undertaking the excursion for any of these reasons then you may not be entitled to any refund of the cost of the excursion booked.

The provider of shore excursions may require participants to sign a liability release and/or assumption of risk form before participating in the excursion. Such releases are particularly common in the case of snorkeling or scuba diving excursions.

By taking part to an excursion guests are accepting and committing to follow the instructions and regulations received by the guide.

If you buy the prepaid shore excursion the full payment must be made at the time of booking by credit card. The shore excursions can be booked, modified or cancelled either up to 2 days before cruise departure either on board*. If you cancel the shore excursion booked before cruise commences, no cancellation fees will be applied, provided that such cancellation is done before the departure date and MSC Cruises is notified in writing of your intention to cancel the reservation of the Shore Excursion.

Before booking your Shore Excursion, please confirm and check the relevant box indicating that you have read and understood these terms and conditions. The booking shall be deemed to be successfully complete only upon full payment.

We will confirm your booking by issuing a confirmation receipt by e-mail. We will communicate with you using the email address you have provided. We will assume that your email address is correct and that you understand the risks associated with using this form of communication.

Once we have received and confirmed your reservation, you the ‘Lead Passenger’ will become contractually liable for the goods and services booked.

The Operator may cancel any excursion, should it not reach the minimum number of participants; in this case the reserving passenger will receive a full refund of all money paid for the concerned excursion.

These Terms and Conditions are subject to the Law and Jurisdiction applicable to your cruise Booking Conditions with MSC.

*On board the excursions can be modified up to 48 hours prior to the commencement of the booked shore excursion. If you want to cancel the shore excursion onboard, no cancellation fees would be applied, provided if the cancellation made 48 hours prior to the commencement of the booked shore excursion. Any refund will automatically be posted to your onboard account. Tours involving flights, trains, special events, overland stays, hotel stay and private arrangements are excluded. Other restrictions may apply.

Online Booking Terms & Conditions for Special Services

Please note that if English is not your main language then it is your obligation to ensure that you have clearly understood these booking on line terms and conditions relating to any goods or services offered by any third party before ticking the appropriate box confirming that you have read and understood them.

As used herein “MSC”, “us” or “we” means MSC Cruises S.A., and its or their associate or parent companies, subsidiaries and/or vessels. All reasonable care has been taken to ensure that the prices, offers, which are published in relation to any goods and services advertised, are correct at the time of printing. However, if there is an error we reserve the right to correct it as soon as we become aware of it or to modify prices at any time without notice including after booking.

If any corrective change is not acceptable to you after you have booked, then you will be entitled to a full refund of what you paid for the goods and/or services booked and MSC and supplier shall thereafter be relieved of any further liability of any kind or nature whatsoever.

You accept that, when booking services with any third party goods or services supplier, such as a Spa treatment or parking services, you will be entering into a contract directly with the suppliers of the goods or services. MSC undertakes no responsibility for and are not liable for the misrepresentations, breaches of contract, breaches of statutory duty or negligence of any of the third party suppliers who sell their goods and services through this website or through MSC or whilst on board. We are not responsible or liable for the acts/omissions of the third party suppliers in relation to such goods or services which results in any loss, damage, or injury to you or any member of your party booking or purchasing such goods or services.

You and all members of your party by booking any services confirm that you and all those others who have booked are in good physical and mental condition, with no history or condition such as seizures, dizziness, fainting, heart condition, respiratory problems, back/neck problems, or any other medical condition of body or mind which could make the service you have booked hazardous (these examples are not exclusive). It is your responsibility to make sure that you are fit and well enough to take part in such services and to take care of yourself whilst on it.

You should also make sure that no one in your party who has booked such a treatment is taking medicine that carries a warning about impairment of physical or mental abilities. If you are pregnant some type of treatment may not be suitable for you.

If you have any doubts about your ability to participate in such services, check with your personal physician before booking.

If you book the special services before cruise commences, the full payment will be debited on your board account at the time of embarkation. The booking shall be deemed to be successfully complete unless cancelled or modified within 4 days before the expected date of departure, thereafter you will not be able to cancel or modify on-line your booking for special services anymore.

Should you cancel or modify any service booked, you might be charged with a fee according to the type of the on-board service as specified in the service description. You agree on behalf of yourself and all member of your party who have booked any service or have reserved any of the advertised goods to be bound by these terms and conditions before booking your optional extras please confirm and tick the box below. We will confirm your booking by issuing a confirmation receipt together with these terms and conditions by Email. We will communicate with you using the Email address you have provided at the time of booking. We will assume that your Email address is correct and that you understand the risks associated with using this form of communication.

Once we have received and confirmed your booking, you the ‘Lead Passenger’ will become contractually liable for the goods and services booked.

These Terms and conditions are subject to the Law and Jurisdiction applicable to your cruise Booking Conditions with MSC Cruises. You may also further be subject to any specific Law and Jurisdiction in relation to any third party providers’ services or goods that you have purchased and in respect of which that contract is subject to.